در سال جدید خورشیدی ، سبزی ، شادی ، کامیابی ، بهره وری ، اثربخشی فعالیتها و بهروزیتان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم . سال نو مبارک « ربات کار»